Informace o projektu Rozvoj podpory Náhradní rodinné péče

Projekt “Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji”, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306, je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt se svými aktivitami zaměří na kvalitní odborné vzdělávání a supervizi pracovníků zapojených do systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, na poskytování vysoce profesionální, a především včasné podpory a intervence rodinám v Moravskoslezském kraji, a to jak biologickým, tak náhradním. V oblasti náhradní rodinné péče se dále budou realizovat aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím kampaně “Dejme dětem rodinu”.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Prevence umísťování dětí mimo biologickou
  2. Provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči
  3. Zvyšování odbornosti
  4. Kampaň “Dejme dětem rodinu”

Doba realizace projektu

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021