Aktivity kampaně

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a organizacím s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí nabízíme bezplatné zapůjčení podpůrných předmětů (dva rolované bannery, vzkazovník, dva závěsné bannery, motýlí křídlo, přenosný/skládací stolek, slunečník) a propagační předměty včetně letáků na akce, které podporují rozvoj náhradní rodinné péče.

Dejmedetemrodinu ruce

Materiály k propagaci

V případě zájmu kontaktujete koordinátorku kampaně Mgr. Martinu Vitáskovou martina.vitaskova@msk.cz. V e‑mailu prosím uveďte název akce, na které budou předměty využity, termín zapůjčení a požadované předměty. Zapůjčované předměty je nutné vyzvednou a vrátit dle předchozí domluvy na krajském úřadu. Zapůjčení je bezplatné, ovšem zapůjčitel se zavazuje, že pro potřeby krajského úřadu doloží krátkou zprávu o proběhlé akci (k čemu byly předměty využity včetně termínu a názvu akce) a elektronicky zašle, spolu s fotografiemi, na e‑mailovou adresu asistentky. Tato zpráva bude poté vyvěšena na webových stránkách kampaně. Veškeré aktivity realizované k podpoře a propagaci NRP mohou být dopředu zveřejňovány na stránkách kampaně „Dejme dětem rodinu“, v sekci kalendář událostí.

Dejmedetemrodinu – rodina
Dejmedetemrodinu – rodina

Pracovní skupina kampaně Dejme dětem rodinu

Vytvořená pracovní skupina je složena ze zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dětských domovů, dětských center a organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Hlavní činností skupiny je podpora, rozvoj a koordinace aktivit v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Dotazník Besedy o náhradním rodičovství

Účastníci besed mají možnost vyplnit zpětnovazební dotazník, který nám pomáhá zlepšovat obsah besed i dalších aktivit náhradní rodinné péče.

Dotazník

Informace o projektu

Projekt “Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji”, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306, je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt se svými aktivitami zaměřuje na kvalitní odborné vzdělávání a supervizi pracovníků zapojených do systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, na poskytování vysoce profesionální, a především včasné podpory a intervence rodinám v Moravskoslezském kraji, a to jak biologickým, tak náhradním. V oblasti náhradní rodinné péče se dále realizují aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím kampaně “Dejme dětem rodinu”.

Dejmedetemrodinu – rodina