Aktivity kampaně

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a organizacím s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí nabízíme bezplatné zapůjčení podpůrných předmětů (dva rolované bannery, vzkazovník, dva závěsné bannery, motýlí křídlo, přenosný/skládací stolek, slunečník) a propagační předměty včetně letáků na akce, které podporují rozvoj náhradní rodinné péče.

Dejmedetemrodinu ruce

Materiály k propagaci

V případě zájmu vyplňte on‑line Formulář žádosti o zapůjčení propagačního vybavení. Přesné termíny vyzvednutí/vrácení vám potvrdí paní Eva Pyrtová (eva.pyrtova@msk.cz). Zapůjčované předměty je nutné vyzvednou a vrátit dle předchozí domluvy na krajském úřadu. Zapůjčení je bezplatné, ovšem zapůjčitel se zavazuje, že pro potřeby krajského úřadu doloží krátkou zprávu o proběhlé akci (k čemu byly předměty využity včetně termínu a názvu akce) a elektronicky zašle, spolu s fotografiemi, na e‑mailovou adresu asistentky D. Lajčokové (darina.lajcokova@msk.cz). Tato zpráva bude poté vyvěšena na webových stránkách kampaně. Veškeré aktivity realizované k podpoře a propagaci NRP mohou být dopředu zveřejňovány na stránkách kampaně Dejme dětem rodinu, v sekci kalendář událostí. V letáku najdete návod a kontakty, jak a na koho se se zveřejněním vaší akce můžete obrátit.

Dejmedetemrodinu – rodina
Dejmedetemrodinu – rodina

Pracovní skupina kampaně Dejme dětem rodinu

Vytvořená pracovní skupina je složena ze zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dětských domovů, dětských center a organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Hlavní činností skupiny je podpora, rozvoj a koordinace aktivit v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Dotazník Besedy o náhradním rodičovství

Účastníci besed mají možnost vyplnit zpětnovazební dotazník, který nám pomáhá zlepšovat obsah besed i dalších aktivit náhradní rodinné péče.

Dotazník

Informace o projektu

Moravskoslezský kraj dále pokračuje v podpoře aktivit zaměřených ve prospěch ohrožených dětí. V říjnu 2022 jsme zahájili realizaci projektu, který je zaměřen především na spolupráci a profesní rozvoj těch, kteří s rodinami, kde žijí ohrožené děti pracují. Chceme, aby se rodinám dostalo takové pomoci a podpory, kterou v daném situaci potřebují a včasnou a vysoce profesionální intervencí zabránili prohlubování negativních dopadů na dítě. Zaměřili jsme se proto na podporu a spolupráci pracovníků mateřských škol, center pro děti a dalších služeb, které jsou v prvotním kontaktu s rodinami s malými dětmi, dále chceme zefektivnit proces vyhledávání, přípravy a zprostředkování náhradní rodinné péče. Investujeme také do profesního růstu lidí zapojených do péče o ohrožené děti. Projekt Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v MSK, reg. číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000162, je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu.

Dejmedetemrodinu – rodina