Náhradní rodičovství

Každoročně najdeme náhradní rodiče pro bezmála 100 dětí… I přesto zůstává mnoho dalších, pro které nový domov stále hledáme! Seznamte se se základními formami náhradního rodičovství…

Dejmedetemrodinu

Pěstounství:

Co je to pěstounská péče?
Je to druh státem garantované a kontrolované formy náhradní rodinné péče, která zajišťuje odbornou pomoc a podporu a dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří o něj pečují.
Jak se stát pěstounem?
Není to jednoduchý proces, ale nebudete na to sami. Máme pro vás průvodce cestou pěstouna.
Kdo jsou pěstouni?
Lidé, kteří pečují o děti, které se jim nenarodily, a kteří věnují svůj čas, energii a lásku dětem, které nemohou vyrůst ve své rodině.
Mýty a fakta o pěstounství
O náhradním rodičovství panuje řada mýtů, polopravd a nepravd, hledejte na ně odpovědi i na našich webových stránkách nebo se přijďte podívat na některou z akcí v kalendáři událostí…

Jak podat žádost?

Informace o žádosti

Osvojení (adopce):

Co je to osvojení?
Lze chápat jako přijetí cizího dítěte za vlastní, tedy nahrazení přirozeného biologického rodičovství právním. Osvojitelé mají k dítěti stejná práva a povinnosti, jako by byli rodiče.

Další možné formy:

Poručnictví
Není‑li žádný z rodičů, který má, a vůči svému dítěti i vykonává, rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka. Jedná se především o případy, kdy rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byl pozastaven nebo omezen výkon jejich rodičovské odpovědnosti, nemají plnou svépravnost. Poručník má k dítěti všechna práva a povinnosti jako rodič, nemá však vyživovací povinnost.
Hostitelská péče
Přímo pojem „hostitelská péče“ není zákonem upraven. Jedná se o jakousi formu „krátkodobé péče“, kdy děti z dětských domovů jezdí na návštěvy do rodin. Tyto návštěvy umožňují dětem, které z nějakého důvodu nemůžou žít v náhradní rodinné péči (např. se jim nepodařila najít náhradní rodina), aby navázaly nové přátelské vztahy a měly možnost poznat život v rodině. Právně je pojem nejasný i proto, že není upraveno, jaké podmínky by měla fyzická osoba – „hostitel“ splňovat. Většina orgánů sociálně-právní ochrany dětí vyžaduje minimálně výpis z rejstřiku trestů a prošetření sociálních poměrů v místě bydliště hostitelské rodiny. Děti jsou do rodiny pouštěny ředitelem dětského domova na základě souhlasu obecního úřadu obec s rozšířenou působností dle příslušného trvalého pobytu dítěte. Mezi dítětem a „hostiteli“ nevzniká žádný právní vztah.
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Umožňuje dětem, jejichž rodina se o ně aktuálně nemůže postarat, aby se dostaly do rodinného prostředí a nemusely toto náročné období trávit v ústavní péči.