V rámci projektu Podpora NRP byl vytvořen leták základních informací pro osvojitele, obsahuje doporučení, které doklady budete potřebovat a úkony, jež bude potřeba zařídit v souvislosti s převzetím dítěte do péče budoucích osvojitelů.

Dokument „Přijetí dítěte k osvojení“ ke stažení (formát PDF, velikost 392 kB)

 

Žadatelé o osvojení

Doklady dítěte, které budete potřebovat a úkony, jež budete muset zařídit v souvislosti s převzetím dítěte do péče, ať již z pěstounské péče na přechodnou dobu nebo ze zařízení:

 1. Rodný list dítěte – předá pěstoun zajišťující pěstounskou péči na přechodnou dobu nebo zařízení, ve kterém bylo dítě umístěno, případně Vám problém se zajištěním dokumentu pomůže vyřídit sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
 2. Průkaz zdravotního pojištění – obdržíte od pěstounů na přechodnou dobu či od sociální pracovnice v zařízení.
 3. Očkovací průkaz dítěte – obdržíte od pěstounů na přechodnou dobu či z ústavního zařízení.
 4. Registrace u dětského lékaře – vybrat a domluvit se, zda dítě vezme do lékařské péče (nejlépe ještě před převzetím dítěte do péče). Je dobré znát jméno a telefonní kontakt na dětského lékaře, ke kterému s dítětem docházeli přechodní pěstouni do doby převzetí, nebo byste měli mít od zařízení zdravotní dokumentaci nebo zprávu jejich lékaře se všemi podstatnými záležitostmi týkající se zdravotního stavu a doporučovaným opatřeními (léky a jejich dávkování, rehabilitace, zvláštní kojenecká strava, plánované kontroly u odborných lékařů).
 5. Přihlášení dítěte ve škole – praxe je taková, že pokud přijmete dítě povinné školní docházkou, je potřeba předem (tedy ještě v době, kdy s dítětem navazujete kontakt) domluvit vše potřebné ve škole, kam máte v úmyslu dítě přihlásit, abyste měli jistotu, že škola dítě přijme. Ve škole, kam dítě dochází z ústavního zařízení, nahlásíte adresu nového školního zařízení, aby tam mohly být zaslány všechny potřebné dokumenty.
 6. Domluva návštěvy sociální pracovnice z místa Vašeho bydliště – převzetí dítěte do péče je třeba nahlásit sociálnímu odboru v místě Vašeho bydliště. S největší pravděpodobností o této skutečnosti bude příslušná pracovnice již vědět, ale nemusí jí být znám přesný termín převzetí. V době péče před osvojením je třeba si s ní domluvit návštěvu ve Vaší domácnosti, její zpráva bude jedním z podkladů pro soudní řízení. Z tohoto důvodu je zapotřebí být s ní v kontaktu hned od počátku.
 7. Přihlášení dítěte k trvalému pobytu – za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, v případě osvojení osvojitel.
 8. Nahlášení zaměstnavateli – převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, je třeba ihned nahlásit zaměstnavateli, u kterého lze na základě pravomocného rozhodnutí soudu uplatnit kromě dávek nemocenského pojištění také případně i pracovní volno a úlevu na daních.
 9. Vyřízení dávek státní sociální podpory – nárok lze uplatnit na základě pravomocného rozhodnutí soudu o péči před osvojením nebo rozhodnutí soudu o osvojení, a to v místě trvalého bydliště žadatelů na příslušném formuláři.

Dávky vyplácené dle zákona č. 117/1995 Sb. jsou:

1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu2. ostatní dávky
• přídavek na dítě
• sociální příplatek
• příspěvek na bydlení
• peněžitá pomoc v mateřství
• rodičovský příspěvek

 

V případě osvojení dítěte

Co je třeba potřeba zařídit po pravomocném rozhodnutí soudu o svěření dítěte do osvojení:

 1. Změna rodného listu a rodného čísla – až budou mít osvojitelé pravomocný rozsudek o svěření dítěte do osvojení, tak zažádají na matrice dítěte o nový rodný list. Zkušenosti z praxe: nejdříve zavolat na matriku a domluvit se s konkrétním pracovníkem, který bude nový rodný list vyřizovat, následně se dostavit osobně, v případě větší vzdálenosti bydliště osvojitelů a matriky dítěte se domluvit na zaslání rodného listu rodného listu a rozsudku s razítkem právní moci doporučeně poštou. Po vystavení nového rodného listu je nutno všem institucím (zdravotní pojišťovna – vystaví nový průkaz; dětský lékař a další lékaři, v jejich péči je dítě; tomu kdo vyplácí peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek atd.) nahlásit změnu rodného čísla – mění se koncovka za lomítkem, příjmení příp. jména dítěte.
 2. Změny týkající se příjmení dítěte – dítě automaticky získává příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů bude mít příjmení určené pro ostatní jejich děti. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, budete v novém rodném listu dítěte zapsáni na místě rodičů dítěte (v matrice se však neškrtá, zapíše se to formou opravy, až osvojené dítě dosáhne plnoletosti, bude mít právo nahlížet do matriky a může zde najít jména svých biologických rodičů). 
 3. Změny týkající se jména dítěte – osvojitelé mají právo od okamžiku nabytí právní moci rozsudku o osvojení, nejpozději do dosažení zletilosti dítěte, zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před matričním úřadem jiné jméno, případně jména, než to, které má zapsáno v matriční knize. Je-li osvojenec starší 15 let, připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení jiného nebo druhého jména nemůže dojít. V případě dítěte nalezeného (nebo neurčeného jména) rozhodne o jeho jménu soud na návrh osvojitelů již při soudním řízení o osvojení.
 4. Cestovní pas – po soudním rozhodnutí o osvojení lze dítěti vystavit cestovní pas.