V rámci projektu Podpora NRP byl vytvořen leták základních informací pro pěstouny, obsahuje doporučení, které doklady budete potřebovat a úkony, jež bude potřeba zařídit v souvislosti s převzetím dítěte do pěstounské péče.

Dokument „Přijetí dítěte do pěstounské péče“ ke stažení (formát PDF, velikost 412 kB)

 

Žadatelé o pěstounskou péči 

Doklady dítěte, které budete potřebovat a úkony, které budete muset zařídit v souvislosti s převzetím dítěte do péče, ať již z pěstounské péče na přechodnou dobu nebo ze zařízení: 

 1. Rodný list dítěte – předá pěstoun na přechodnou dobu nebo zařízení, případně problém se zajištěním dokumentu pomůže vyřídit sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
 2. Průkaz zdravotního pojištění – od pěstounů na přechodnou dobu či od sociální pracovnice v ústavním zařízení.
 3. Očkovací průkaz dítěte – od pěstounů na přechodnou dobu či z ústavního zařízení.
 4. Registrace u dětského lékaře – vybrat a domluvit se, zda dítě přijme do lékařské péče (nejlépe ještě před převzetím dítěte do péče). Je dobré znát jméno a telefonní kontakt na dětského lékaře, ke kterému s dítětem docházeli přechodní pěstouni do doby převzetí, po případě byste měli mít od zařízení zdravotní dokumentaci nebo zprávu jejich lékaře se všemi podstatnými záležitostmi týkající se zdravotního stavu a doporučovaným opatřeními (léky a jejich dávkování, rehabilitace, zvláštní kojenecká strava, plánované kontroly u odborných lékařů).
 5. Přihlášení dítěte ve škole – praxe je taková, že pokud přijmete dítě povinné školní docházkou, je potřeba předem (tedy ještě v době, kdy s dítětem navazujete kontakt) domluvit vše potřebné ve škole, kam máte v úmyslu dítě přihlásit, abyste měli jistotu, že škola dítě přijme. Ve škole, kam dítě dochází z ústavního zařízení, nahlásíte adresu nového školního zařízení, aby tam mohly být zaslány všechny potřebné dokumenty.
 6. Domluva návštěvy sociální pracovnice z místa Vašeho bydliště – převzetí dítěte do péče je třeba nahlásit sociálnímu odboru v místě Vašeho bydliště. S největší pravděpodobností o této skutečnosti bude příslušná pracovnice již vědět, ale nemusí jí být znám přesný termín převzetí. V době předpěstounské péče je třeba si s ní domluvit návštěvu ve Vaší domácnosti, její zpráva bude jedním z podkladů pro soudní řízení. Z tohoto důvodu je zapotřebí být s ní v kontaktu hned od počátku.
 7. Přihlášení dítěte k trvalému pobytu – za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, případně pěstoun.
 8. Nahlášení zaměstnavateli – převzetí dítěte do péče, nahrazující péči rodičů, je třeba ihned nahlásit zaměstnavateli, u kterého lze na základě rozhodnutí soudu o předpěstounské péči, pěstounské či poručenské péči uplatnit kromě dávek nemocenského pojištění také případně i pracovní volno a úlevu na daních.
 9. Vyřízení dávek státní sociální podpory – nárok lze uplatnit na základě pravomocného rozhodnutí soudu o předpěstounské péči, pěstounské nebo poručenské péči, a to v místě trvalého bydliště žadatelů na příslušném formuláři.

Dávky vyplácené dle zákona č. 117/1995 Sb. jsou:

1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu2. ostatní dávky
• přídavek na dítě
• sociální příplatek
• příspěvek na bydlení
• peněžitá pomoc v mateřství
• rodičovský příspěvek
3. dávky pěstounské péče
• odměna pěstouna
• příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• příspěvek při převzetí dítěte
• příspěvek na zakoupení motorového vozidla

 

V případě pěstounské péče

Co je třeba potřeba zařídit po pravomocném rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče:

 1. Dohoda o výkonu pěstounské péče – uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnut příslušného orgánu (soudu). Uzavírá se s oddělením sociálně právní ochrany dítěte, s fyzickými nebo právnickými osobami, které mají pověření k uzavírání dohod.
 2. Změny týkající se příjmení a jména dítěte – rozhodnutím soudu o pěstounské péči se dítěti příjmení nemění. Změnu příjmení a jména lze povolit jen fyzické osobě na základě její žádosti, pokud se jedná o nezletilé dítě, pak na základě žádosti jeho zákonných zástupců. Pokud je pěstoun zároveň poručníkem dítěte, může o změnu jména i příjmení dítěte požádat sám, jsou-li však zákonnými zástupci dítěte nadále jeho biologičtí rodiče, je nutný jejich souhlas. V takovém případě je dobré požádat o pomoc sociální pracovnici příslušného úřadu. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
  O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého bydliště dítěte.
 3. Cestovní pas – k vydání cestovního pasu dítěte je zapotřebí souhlasu zákonných zástupců s jejich ověřenými podpisy. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce podepíše žádost před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu nebo na matrice obecního úřadu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. když jsou biologičtí rodiče neznámého pobytu).
  K prvnímu vydání cestovního pasu budete potřebovat také doklad o státním občanství dítěte, jehož získání v některých případech může být složitější, proto vše raději zařizujte s dostatečným časovým předstihem.